REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAROLANTCZAK.PL
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze
informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy KAROLANTCZAK.PL prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
https://karolantczak.pl

Sprzedawca – KAROL ANTCZAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol
Antczak Dietetyka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6080049677, nr REGON 520555379, Taczanów Drugi 23

Pacjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do
czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
poprzez stronę www.karolantczak.pl, akceptuje niniejszy Regulamin i dokonuje zakupu usługi w
Serwisie.

Konsument – Pacjent będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Dietetyk – dietetyk sportowy/kliniczny udzielający profesjonalnych porad zdrowotnych zgodnie z
tematyką realizowaną przez serwis www.karolantczak.pl

Konto Klienta – zbiór informacji i ustawień utworzonych dla klienta w ramach Serwisu Usługodawcy.
Pacjent może wykorzystywać konto do zarządzania usługami.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: 63-300, Pleszew
Adres e-mail: antczakdiet@gmail.com


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne
konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena
za towar oraz koszty dostawy towaru.
Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności
za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu
przez Kupującego.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a
Sprzedawcą.
Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku
najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić:
Za pośrednictwem platformy płatniczej:

tpay
3.W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w
terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
4.Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę,
opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.
W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji
zamówienia po jego opłaceniu.
W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji,
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w
zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
w sposób elektroniczny

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z
zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę,
korzystając z danych podanych regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą
elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu
Regulamin

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOW

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu
prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie,
w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Taczanów Drugi 23, 63-300 Pleszew, niezwłocznie, a
w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed
upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą
Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej
wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez sprzedawcę w opisie towaru w
Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umowy:
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia.

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.
O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż
Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na
podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została
udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie
cywilnym:
Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
Żądać usunięcia wady. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres
pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do
Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na
koszt Sprzedawcy, na adres Taczanów Drugi 23 63-300 Pleszew.
Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest
dostępna w opisie produktu w sklepie.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 10.PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści
stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i są objęte ochroną zgodnie z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 z
późniejszymi zmianami).
Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza
użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
Informacje medyczne lub zdrowotne zamieszczone w Serwisie pochodzą wyłącznie od
wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych profesjonalistów medycznych, za wyjątkiem informacji
określonych wyraźnie w Serwisie, jako pochodzących od osoby bądź instytucji bez
uprawnień/kwalifikacji medycznych.

§ 11 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu
jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o
ochronie danych (RODO).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka
prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 12 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej
akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym
będzie sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie
określa tych kwestii odrębnie. Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
1. Adresat
Karol Antczak Dietetyka
Taczanów Drugi 23
63-300 Pleszew
antczakdiet@gmail.com

2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o
świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu; www.karolantczak.pl

Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach
związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu www.mjackowiakdietetyk.pl Zagrożenie mogą wystąpić jedynie potencjalne,
jednakże powinny być brane pod uwagę, pomimo stosowania przez Usługodawcę środków
zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Do
podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe,
przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci,
takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą
informacje o Użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu
odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania
osobę lub instytucję (ang. phishing);
włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich
jak exploit i rootkit.
Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia
elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program
taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez
Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, − wyłączenie makr w plikach MS Office
nieznanego pochodzenia,
regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
szyfrowanie transmisji danych,
instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.